Sede electrónica Concello de Vimianzo

18:26:33 Martes 4 de agosto 2020
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de axudas por nacemento de fillo ou filla, adopción ou acollemento

Permite presentar una solicitude de axudas por nacemento de fillo ou filla, adopción ou acollemento por familias vimiancesas empadroadas no Concello de Vimianzo, con nenos/as nados/as dende o 1 de outubro de 2019 ata 31 de decembro de 2020.

 

Os pais/nais ou titores/as das nenas e nenos nados/as entre o 1 de outubro do ano 2019 e o 31 de decembro do ano 2020, que reúnan os seguintes requisitos:

 • A persoa solicitante ten que ter a custodia do neno ou nena e a unidade familiar deberá estar empadroada no concello de Vimianzo.
  Entenderase por unidade familiar, a efectos destas axudas, a formada polo pai, nai, titor/a ou persoa encargada da garda e protección da/o menor.
  Tamén se considerará como membros da unidade familiar as parellas do pai, nai, titor/a do
  alumno/a, sempre que convivan no domicilio familiar, así como os irmáns menores de idade do recén nado/a ou os maiores de idade que dependan economicamente dos seus pais ou titores.
  A estes efectos, considérase o domicilio familiar das nenas ou nenos beneficiarios o que figura no padrón de habitantes.
  Os proxenitores deberán comprometerse a permanecer empadroados no Concello de Vimianzo, do mesmo xeito que o seu fillo/a durante un período mínimo dun ano tras o nacemento do mesmo.
 • Non ser a persoa solicitante debedora da Administración Tributaria, Seguridade Social ou coa Facenda Municipal.
 • Non ter pendente de xustificación ningunha subvención concedida polo Concello de Vimianzo.
 • Non estar en ningún dos supostos de prohibición para a percepción de subvencións que se
  establece no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Preferentemente de forma telemática a través del botón "Iniciar trámite". Si el interesado no utiliza la vía telemática podrá descargarse el/los impreso/s desde esta página o acudir al registro del Ayuntamiento, donde le facilitarán dicho/s impreso/s normalizado/s a presentar.

En supostos de adopción ou acollemento, ou titoría legal do menor, documentación acreditativa:

 • Certificado da conta bancaria, do pai/nai ou titor/a do menor para o que se solicita a axuda.
 • Copia da sentenza de nulidade, separación ou divorcio e do convenio regulador, de ser o caso.
 • Declaración responsable de non estar incurso en suposto de prohibición para ser persoa
  beneficiaria da axuda.
 • Declaración responsable de non ter obrigas pendentes de pagamento coas administracións con potestade tributaria e coa Seguridade Social.
 • Calquera outro documento que o órgano tramitador considere necesario co fin de poder facer unha correcta avaliación do expediente.

Nombre: Solicitud de ayudas por nacimiento de hijo o hija, adopción o acogimiento.

Inicio del procedimiento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persona física o jurídica.

Canales de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.