Sede electrónica Concello de Vimianzo

18:42:50 Xoves 29 de setembro 2022
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de axudas por nacemento de fillo ou filla, adopción ou acollemento

Permite presentar unha solicitude de axudas por nacemento de fillo ou filla, adopción ou acollemento para familias empadroadas no Concello de Vimianzo, con nenos/as nados/as dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2022.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se o interesado non utiliza a vía telemática poderá descargar o/s impreso/s dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán dito/s impreso/s normalizado/s a presentar.

Ademais, cada solicitude deberá ir acompañada da seguinte documentación:

  • DNI, NIE ou pasaporte de todos os membros da unidade familiar maiores de idade.
  • Libro de familia.
  • En supostos de adopción ou acollemento, ou titoría legal do menor, documentación acreditativa.
  • Certificado da conta bancaria, do pai/nai ou titor/a do menor para o que se solicita a axuda.
  • Copia da sentenza de nulidade, separación ou divorcio e do convenio regulador, de ser o caso.
  • Declaración responsable de non estar incurso en suposto de prohibición para ser persoa beneficiaria da axuda.
  • Declaración responsable de non ter obrigas pendentes de pagamento coas administracións con potestade tributaria e coa Seguridade Social.
  • Calquera outro documento que o órgano tramitador considere necesario co fin de poder facer unha correcta avaliación do expediente

Nombre: Solicitud de ayudas por nacimiento de hijo o hija, adopción o acogimiento.

Inicio del procedimiento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persona física o jurídica.

Canales de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.