Sede electrónica Concello de Vimianzo

21:57:04 Domingo 31 de maio 2020
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de subvencións

O procedemento de "solicitude de subvencións" ten por obxecto xestionar e controlar as axudas e subvencións solicitadas polos cidadáns ao Concello.

Calquera persoa física ou xurídica que desexe solicitar unha axuda ou una subvención ao Concello.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas:

Art. 14) Dereito e obriga de relacionarse electronicamente coas administracións

1) As persoas físicas poderán elixir en todo momento comunicarse coas Administracións Públicas para o exercicio dos seus dereitos e obrigas a través de medios electrónicos ou non, salvo que estean obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións Públicas. O medio elixido pola persoa para comunicarse coas Administracións Públicas poderá ser modificado por aquela en calquera momento. 

2) En todo caso, estarán obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións Públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo, polo menos, os seguintes suxeitos:

  • As persoas xurídicas.
  • As entidades sen personalidade xurídica.
  • Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas administracións públicas no exercicio da dita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.
  • Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.
  • Os empregados das Administracións Públicas para os trámites e actuacións que realicen con elas por razón da súa condición de empregado público, na forma na que se determine regulamentariamente por cada Administración.
  • Solicitude de subvencións.
  • En función da axuda ou subvención solicitada anexaranse os documentos correspondentes.

SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURAIS E SOCIAIS NO 2019.

Prazo de solicitude: 1 mes, a contar dende o día seguinte á publicación do extracto no BOP de A Coruña

Plazo de Xustificación: antes do 15/11/2019

Publicación do extracto: BOP núm. 29, do 11/02/2019

Enlaces o Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións (bases, extracto da convocatoria, etc.):

Documentación que hai que presentar:

Nome: Solicitude de subvencións.

Unidade tramitadora: Intervención.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Prazo de execución: 6 meses.

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos: Non aplica.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.