Sede electrónica Concello de Vimianzo

02:04:19 Mércores 24 de abril 2024

Información

SECRETARÍA

08/02/2022

Convocatoria selección personal laboral temporal:TAX servizos económicos

Desestimento do proceso selectivo para a cobertura do posto de técnico/a superior de Xestión Económico-Administrativa (ECA 01), con Expte. 2019/E001/000011. Por Resolución da Alcaldía núm. 98/2022, de data 02/02/2022, aprobouse desistir do procedemento de selección de funcionario interino para a praza de técnico/a superior de Xestión Económico-Administrativa (ECA 01), convocada mediante anuncio publicado no BOP de Coruña número 41, do 02/03/2020, e co número 2019/E001/000011 de expediente municipal en TEDeC, e arquivar o seu contido.


Xustificantes de Publicación: