Sede electrónica Concello de Vimianzo

11:27:22 Luns 17 de xuño 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de axudas para o inicio do curso escolar 2023-2024

Non hai convocatorias abertas actualmente

Solicitude axudas para o inicio do curso escolar 2023-2024 para alumnas/os de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e ciclos formativos de grao medio e superior, empadroados no Concello de Vimianzo, que cursen estudos en centros públicos e que perteñezan a familias desfavorecidas económicamente.

Para pedir información e asesoramento para levar a cabo o trámite destas axudas, ou para recoller o impreso de solicitude poden dirixirxe a Área de Benestar Social (Servizos Sociais). 981 70 74 26. A/O interesada/o tamén poderá descargar o impreso de solicitude dende esta páxina. Para presentar de forma presencial a solicitude acudir ao rexistro xeral do Concello de luns a venres no horario de 09.00 h a 14.00 h.

De forma telemática a través do botón "Iniciar trámite" é importante achegar o modelo de solicitude de praza da escola exposto no apdo. Documentación así como o resto de documentación ao inicialo trámite vía telemática.-

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto dende o 26/08/2023 ata o 30/09/2023.

Descarge este SIMULADOR para comprobar, antes de facer a solicitude, se teñen dereito ou non a axuda.

 • Solicitude oficial (inclue os anexos II, III, IV e V).
 • DNI de todos os membros da unidade familiar maiores de idade no caso de que non autorice a súa consulta.
 • Libro de familia.
 • En supostos de adopción ou acollemento, documentación que acredite a dita situación.
 • Autorización ao concello para obter diante da Axencia Tributaria os datos de nivel de renda. (Anexo IV, engadido na propia solicitude).
  Praza do Concello, nº 6
  15129 – Vimianzo (A Coruña)
  Tel. 981716001
  Fax 981716650
  correo@vimianzo.gal
  www.vimianzo.gal
  CVD: R4Z2lzSZcaVi1yXXZLpU
  Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
 • Nos casos de discapacidade ou dependencia dalgún dos membros da unidade familiar computables, certificado emitido polo organismo correspondente (Xunta de Galicia ou Comunidade Autónoma que corresponda).
 • Documento bancario que inclúa o número de conta IBAN. Deberá quedar acreditada a titularidade na dita conta do solicitante.
 • Declaración responsable da percepción ou solicitude doutras axudas para o mesmo fin. (Anexo I, engadido na propia solicitude).
 • Certificación do Centro Público de Ensino, da matrícula da alumna/o no curso escolar 2023/2024.
 • Declaración responsable de non estar incurso en suposto de prohibición para ser beneficiario/a da axuda. (Anexo I, engadido na propia solicitude).
 • Declaración responsable de non ter obrigas pendentes de pagamento coas administracións con potestade tributaria, Seguridade Social e Facenda Municipal. (Anexo I, engadido na propia solicitude).

As deficiencias e as omisións na solicitude e restante documentación preceptiva deberán emendarse tralo requirimento previo, no prazo de dez días desde a notificación, na que se indicará que se non se fixese, terase por desistido da súa petición, segundo o establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. A presentación da solicitude leva consigo a aceptación incondicional das bases reguladoras e da convocatoria.

Nome: Solicitude de axudas para o inicio do curso escolar 2023-2024.

Unidade tramitadora: Benestar Social.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.

Para pedir información e asesoramento para levar a cabo o trámite destas axudas, ou para recoller o impreso de solicitude poden dirixirxe a Área de Benestar Social (Servizos Sociais). 981 70 74 26.